14 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực hải quan

14 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực hải quan
TT Tên thủ tục hành chính Hình thức tiếp nhận hồ sơ Hình thức trả kết quả Văn bản QPPL quy định TTHC Ghi chú
 
I Cấp Tổng cục thực hiện (07 thủ tục)        
1 Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Công văn hoặc Quyết định miễn thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
2 Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hành nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
-Qua bưu điện
Công văn hoặc Quyết định miễn thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
3 Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
- Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
- Trường hợp không xác nhận phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận.
- Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan Hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
4 Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có giá trị vượt quá định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng chính phủ tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Văn bản chấp thuận Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
5 Thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt theo Điều 31 Nghi định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan     Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
6 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều I Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Văn bản chấp thuận Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
7 Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Văn bản chấp thuận Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
II Cấp cục Hải quan thực hiện (03 thủ tục)        
1 Thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt theo Điều 31 Nghi định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Văn bản chấp thuận Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
2 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều I Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Văn bản chấp thuận/không chấp thuận việc nộp dần tiền nợ thuế. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
3 Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế - Tổ chức, cá nhân đăng ký doanh mục miễn thuế qua hệ thống (trừ những trường hợp chưa thực hiện được việc đăng ký danh mục miễn thuế qua hệ thống);
- Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
 
-Điện tử: cấp mã số quản lý chung, nhập thông tin kết quả xử lý vào hệ thống, phản hồi cho doanh nghiệp.
-Thủ công: Đóng dấu xác nhận trên Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, văn bản trả lời lý do không đăng ký danh mục.
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
III Cấp Chi cục Hải quan thực hiện (04 thủ tục)        
1 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều I Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC nga2y/3/2015 của Bộ tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Văn bản chấp thuận/không chấp thuận việc nộp dần tiền nợ thuế. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
2 Thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt theo Điều 31 Nghi định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi Cục Hải quan - Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan
- Qua bưu điện
Công văn Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
3 Xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan - Nộp trực tiếp tại cơ quan Hải quan;
- Qua bưu điện;
- Nộp bằng giao dịch điện tử.
Quyết định hành chính Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  
4 Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan;
- Qua bưu điện.
- Nộp bằng giao dịch điện tử
Quyết định hoàn thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính  

Tác giả bài viết: Phòng Nghiệp vụ