mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Phát huy dân chủ cơ sở - nhìn từ Cục Hải quan Đồng Tháp

Đăng lúc: Thứ tư - 01/04/2015 22:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Phát huy dân chủ hiện nay là một vấn đề mang tính thực tiễn cao, bởi  phát huy dân chủ không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì nó phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, giải phóng năng lực sáng tạo của con người. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ta: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước". Vấn đề phát huy dân chủ còn mang tính hiến định: “Nhà nước phải bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” (Điều 3, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
 
Cụ thể hóa quan điểm, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 30CT/TW ngày 18/2/1998 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ thị chỉ rõ “Nhà nước cần ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở có tính pháp lý, yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Quy chế dân chủ cần được xây dựng cho từng loại cơ sở, doanh nghiệp, cơ quan hành chính… phù hợp với từng loại cơ sở”. Ngày 28/3/2002, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW khẳng định tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã (được thay thế bằng Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 7/7/2003, thay tiếp bằng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007); Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 về Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan (được thay thế bằng Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015). Trong phạm vi Ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong ngành Hải quan theo Quyết định số 618/QĐ-TCHQ ngày 24/9/1998.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ tại cơ sở, Cục Hải quan Đồng Tháp quan tâm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 618/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong ngành Hải quan. Giữa Cấp ủy Đảng - Lãnh đạo chính quyền - Các đoàn thể đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động số 29/CĐ.HQĐT/QC ngày 29/7/2008, trên cơ sở đó, Quy chế dân chủ tại cơ quan được phối hợp tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tích cực thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò giám sát, động viên của các tổ chức đoàn thể. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Cục được thành lập nhằm thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện; Ban Thanh tra nhân dân được thành lập theo quy định nhằm kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; nâng chất lượng đội ngũ công chức và hiệu quả công tác tại cơ quan. Kết quả thực hiện cụ thể:

- Thực hiện dân chủ trong nội bộ đơn vị: Tạo điều kiện cho công chức tham gia góp ý xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, nội quy cơ quan,  quy chế quy định về chế độ chính sách cho người lao động,.. và được thực hiện bằng nhiều hình thức: Trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị, góp ý qua mạng nội bộ của Cục; Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu công tác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn được thực hiện thường xuyên. Đảm bảo các chế độ chính sách cho công chức, người lao động, quản lý tài chính, tài sản cơ quan. Ngoài ra, lãnh đạo còn thường xuyên đi công tác cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Nhìn chung, các quy định, chế độ đều được thực hiện công khai minh bạch, các quy định liên quan đến người lao động đều được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi và công khai việc thực hiện. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, thực hiện tiết kiệm kinh phí để chi thu nhập tăng thêm,... Qua đó, khuyến khích tinh thần của người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Bên cạnh việc đảm bảo dân chủ trong nội bộ cơ quan, Cục Hải quan Đồng Tháp còn thực hành dân chủ trong hoạt động nghiệp vụ hải quan nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp.  
Qua những hoạt động đó, đã thật sự phát huy được sức mạnh, trí tuệ, cũng như tạo động lực cho từng cá nhân trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong việc tổ chức thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Một số đơn vị, phương thức lãnh đạo thực thi dân chủ còn lúng túng, thiếu biện pháp cụ thể, khả thi nên hiệu quả không cao, chưa phát huy được sức mạnh trí tuệ của từng công chức; Việc tham gia góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị của một số công chức còn hạn chế, nhất là công chức trẻ; Một số hình thức góp ý như hòm thư, góp ý trực tiếp chưa phát huy hiệu quả, còn mang tính hình thức; Ban Thanh tra nhân dân mặc dù có tích cực tham gia kiểm tra, giám sát nhưng vai trò chưa thật sự rõ nét, chưa phát huy được tính chủ động; Việc tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ, tạo sân chơi về tinh thần cho công chức được quan tâm tuy nhiên chưa được duy trì thường xuyên, sâu rộng.

Nhằm tiếp tục phát huy dân chủ tại cơ sở, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, trong thời gian tới, Cục Hải quan Đồng Tháp cần phải tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Thứ nhất, cần tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung vào Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nghĩa vụ và quyền làm chủ của cán bộ công chức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động.

- Thứ hai, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI ) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện.

- Thứ ba, tạo cơ chế đảm bảo cho các cá nhân, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng cơ quan. Phải xác định rõ: Ai kiểm tra? Kiểm tra ai? Kiểm tra cái gì? Nếu phát hiện vi phạm thì đấu tranh ra sao? Ngoài ra, cơ quan phải mở rộng các hình thức góp ý khác để cá nhân, tổ chức, đoàn thể thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

- Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa Lãnh đạo đơn vị với tổ chức Đảng, các Đoàn thể trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ vừa là nguyên nhân vừa là động lực xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất và cả tinh thần cho công chức, nhân viên lao động.

- Thứ năm, để đảm bảo thực hiện dân chủ trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai hoá, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng. Xây dựng tác phong công chức văn minh, lịch sự; nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thứ sáu, đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển đất nước./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Phương - Văn phòng Cục Hải quan Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc