• Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuế, hải quan

  Năm 2019, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng và hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật về thuế, hải quan quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này như Dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi); Nghị quyết xóa nơ thuế; Đề án xây dựng cơ sở chống xói mòn thuế; Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và quản lý chuyên ngành; Nghị định hướng dẫn chế độ tạm quản theo Công ước Istanbul; Nghị định về hàng hóa quá cảnh theo hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN – ACTS; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 167/2016/NĐ-CP.

  Luật quản lý thuế (sửa đổi): Cơ sở quản lý thuế hiện đại, tiếp cận chuẩn mực quốc tế

  Luật quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007, từ đó đến nay, Luật quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung ba lần vào các năm 2012, 2014 và năm 2016. Trên cơ sở Luật quản lý thuế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định, Quyết định, đồng thời Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn, cho đến nay có 12 Nghị định và 35 Thông tư hướng dẫn thi hành, theo đó hệ thống các văn bản quy định pháp luật về quản lý thuế đã từng bước hoàn thiện, góp phần quan trọng trong việc quản lý tập trung tiền thuế, nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật quản lý thuế đã đạt được kết quả tích cực, nhưng cũng đã bộc lộ không ít hạn chế,

  Qua đánh giá thực trạng và việc thực thi Luật quản lý thuế và qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thấy rằng việc sửa đổi Luật quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết nhằm các mục đích: Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương giải pháp tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Theo đó cần tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng thu từ thuế, phí, mở rộng cơ sở thu bảo đảm bao quát toàn bộ nguồn thu. Ngoài việc bổ sung, sửa đổi các luật thuế cần thiết phải sửa đổi Luật quản lý thuế cho phù hợp;

  Xuất phát từ yêu cầu của cải cách hành chính, trong đó có cải cách tài chính công, cải cách thủ tục quản lý thuế hướng tới hoạt động quản lý thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế để phòng chống trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế.

  Việc sửa đổi Luật quản lý thuế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, trong đó coi trọng phát triển thành phần kinh tế tư nhân, khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động trong quá trình hình thành các tổ chức hợp tác, hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, tạo thuận lợi để mở rộng cơ sở nộp thuế.

  Luật quản lý thuế (sửa đổi) cũng hướng tới viêc tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, tạo cơ sở để tham gia đàm phán, ký kết các Hiệp định đa phương, song phương về thuế.

  Việc sửa đổi Luật quản lý thuế tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, giao dịch điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

  Việc sửa đổi Luật quản lý thuế cũng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay về công tác quản lý thuế, rà soát và thống nhất giữa Luật quản lý thuế và các Luật thuế, các văn bản pháp luật có liên quan.

  Chính phủ đã tổ chức xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sau rất nhiều lần lấy ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa, ngày 13/6/2019, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020. Ngày 04/7/2019, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố Luật theo quy định.

  Như vậy, có thể thấy xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi) hoàn chỉnh, toàn diện nhằm mục đích tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cho cơ quan quản lý thuế thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định pháp luật, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

  Tại Hội nghị Sơ kết ngành Tài chính ngày 12/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, cơ quan soạn thảo Luật tiếp tục tham mưu cho các cấp ban hành các văn bản thi hành Luật (Dự kiến bao gồm 5 Nghị định và 08 Thông tư), trong đó đặc biệt là Nghị định chung và Nghị định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết, đồng thời triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến đảm bảo thực hiện đồng bộ vào ngày 01/7/2020.

  Hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng về thuế, hải quan

  Ngoài Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được thông qua, Bộ Tài chính nói chung và cơ quan thuế, hải quan đã và đang trình cấp có thẩm quyền nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực thuế và hải quan.

  Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang chủ trì xây dựng Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp không có khả năng nộp NSNN. Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ thuế. Căn cứ vào Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Luật quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ để trình Quốc hội trong tháng 7/2019.

  Đối với Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN: Ngày 21/6/2019, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 85/TTr-BTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án.

  Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và quản lý chuyên ngành, đồng thời tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện trình Chính phủ các văn bản như: Nghị định hướng dẫn chế độ tạm quản theo Công ước Istanbul; Nghị định về hàng hóa quá cảnh theo hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN – ACTS; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 167/2016/NĐ-CP; Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

                                                                                                                                                                                                                                         Gia Hưng

  Nguồn tin Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính./.

  Thông tin liên hệ

  CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

  91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

  SĐT đường dây nóng: 19009299

  Email: hqdongthap@customs.gov.vn

  Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>  23,280 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,396 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,015 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  217.68 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,207 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  16,783 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  758 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2950585
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  141
  1330
  5018
  68637
  2950585