• (HQ Online) - Các quy định mới về khoanh tiền nợ thuế, sửa đổi về xóa nợ 10 năm tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Chuẩn bị triển khai quy định mới này, ngành Hải quan đã và đang chủ động thu thập, xác minh thông tin, tài liệu, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ..................................

  Nguồn tin Báo Hải quan Online. Nội dung chi tiết xem tại đây!

            Đạo đức nghề nghiệp của công chức, nhân viên không phải tự nhiên mà có, mà phải do tu dưỡng, rèn luyện mới nên. Người cán bộ có ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp là người luôn rèn luyện và thể hiện bằng việc làm theo các chuẩn mực về đạo đức xã hội, đạo đức cách mạng; thể hiện ở bản lĩnh và nghị lực của từng công chức, nhân viên.

            Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung, công chức làm công tác văn phòng nói riêng muốn có đạo đức nghề nghiệp trong sáng phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt: Về bản lĩnh và trách nhiệm chính trị, về nghĩa vụ công dân, về lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù, giản dị, chịu khó, tinh thần hợp tác và đoàn kết thống nhất.

           Văn phòng Cục Hải quan Đồng Tháp có nhiệm vụ thực hiện các mặt công tác về tổng hợp, văn thư lưu trữ, tuyên truyền, cải cách hiện đại hóa, hợp tác quốc tế, lễ tân - khánh tiết, công tác tài vụ - quản trị. Nhận thức được trách nhiệm chính trị của mình, từng công chức Văn phòng không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ theo khẩu hiệu của Ngành “Chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả”. Để đạt được mục tiêu trên, từng công chức, nhân viên Văn phòng cần phải:

            - Rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo trong tham mưu cho lãnh đạo.

            Thời gian qua, Văn phòng luôn thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, tham mưu tổng hợp báo cáo, giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành như: xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế; giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; kiến nghị xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của cơ quan, tổ chức; biên tập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức của văn bản... Bên cạnh đó, Văn phòng còn là bộ phận phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày như tham mưu tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác, hoạt động chuyên môn của các đơn vị, bộ phận; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện bảo đảm công tác của cơ quan, tổ chức nói chung.

            Chức năng tham mưu, tổng hợp và phục vụ đan xen nhau, có quan hệ mật thiết với nhau: tham mưu là để phục vụ, trong phục vụ có tham mưu. Văn phòng không chỉ là cái “hộp thư” hay “một cái máy giúp việc” đơn thuần, mà theo như lời Bác: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết không đúng… Cho nên, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”. Việc “nắm được tình hình” theo lời dạy của Bác chính là tính nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp trong khả năng dự báo, khả năng “bài binh bố trận”… của cán bộ văn phòng để nêu được những đề xuất đúng đắn trong hoạt động tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo. Như vậy, đội ngũ cán bộ văn phòng phải rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng và phải trung thực; phải là những người có trình độ chuyên môn, làm việc có tính chuyên nghiệp cao, có đủ năng lực tham mưu và phải có khả năng chỉ đạo, điều phối công việc.

            - Luôn chấp hành nghiêm đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan. Cán bộ công chức Văn phòng có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy chế, các quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan, gương mẫu trong việc thực hiện những quy định về những việc phải làm, những việc không được làm của cán bộ công chức trong thực thi .

            - Thường xuyên học tập, trau dồi chuyên môn để nâng cao năng lực bản thân, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

            Từng công chức, nhân viên luôn có tinh thần cầu tiến theo lời Bác dạy: “Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng ngày càng tiến... Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến của ta, tiến bộ của ta cũng phải luôn phát triển, tiến lên không ngừng. Không tiến, tức là thoái”; “Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ lấy câu nói của ông thầy chúng ta. Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”.

            Thấm nhuần lời dạy của Người, từng công chức, nhân viên Văn phòng luôn có thái độ học tập nghiêm túc, tự nguyện, tự giác học tập, xem việc học tập nâng cao trình độ là một nhiệm vụ mà người cán bộ phải hoàn thành, nêu cao tinh thần chịu khó, vừa học, vừa làm và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập.

            - Luôn rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không tham nhũng, tiêu cực, không lãng phí; không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi cá nhân và gây thiệt hại đến lợi ích xã hội, lợi ích của tập thể và của người khác.

            Bốn đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm giá cơ bản tốt đẹp nhất để hình thành nhân cách của người cán bộ cách mạng. Khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích cụ thể với nhiều nội dung phong phú và sinh động về bốn đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Từ lời dạy của Bác, liên hệ với đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ văn phòng thì cần, kiệm, liêm, chính phải được thực hiện như sau:

            Cần, có nghĩa là công chức văn phòng khi lao động thì cần cù, siêng năng, làm việc có kế hoạch chuyên sâu, sáng tạo, thi đua làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả, không ỷ lại, lười biếng, dựa dẫm.

            Kiệm, có nghĩa là công chức văn phòng phải tôn trọng và tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân và của bản thân. Trong công việc và trong cuộc sống đời thường hàng ngày, từ việc to đến việc nhỏ, cán bộ văn phòng không để xảy ra lãng phí, hoang phí; không phô trương, hình thức, triệt để tiết kiệm để thực hiện lời dạy của Bác là: Cần và kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.

            Liêm, có nghĩa là công chức văn phòng luôn trong sạch, liêm khiết; không tham lam, không tham ô; tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không chiếm dụng của công làm của tư, không sách nhiễu nhân dân. Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham người tâng bốc mình, luôn quang minh chính đại.

          Chính, nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Cần, kiệm, liêm là rễ của chính. Người công chức văn phòng phải chính trực, nghĩa là trong thực hiện nhiệm vụ công vụ luôn có chí khí đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, phải luôn ngay thẳng trong mọi công việc; không vì bất cứ lý do gì mà làm trái pháp luật, làm sai đạo lý.

            Chí công vô tư, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một câu châm ngôn của người xưa, có tính định hướng động viên mọi người phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để vươn tới cái tốt đẹp.

            Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh mỗi công chức, nhân viên Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức công vụ để trở thành những công chức có đức, có tài theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                                                          Ngọc Dung

  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết phân loại đối với các trường hợp nhập khẩu thiếu một vài linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh. Khai bổ sung với Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc. Việc khai báo mã số nguyên liệu, vật liệu để sản xuất ra các thành phẩm…

  Nguồn tin Báo Hải quan. Nội dung chi tiết xem tại đây!

  (HQ Online) - Để phù hợp với thông lệ quốc tế, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2015/TT-BTC bổ sung thêm định nghĩa về khái niệm “đã thanh toán”, “sẽ phải thanh toán”, “thanh toán trực tiếp”, “thanh toán gián tiếp” vào các quy định về trị giá hải quan...

  Nguồn tin Báo Hải quan. Nội dung chi tiết xem tại đây!

  (HQ Online) - Hàng hóa tạm nhập, tái xuất không tái xuất ra nước ngoài mà chuyển giao cho đối tượng khác tại Việt Nam tiếp tục quản lý, sử dụng được tính thuế ra sao? Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ ba?… là những vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố đã được Tổng cục Hải quan giải đáp.

  Nguồn tin Báo Hải quan. Nội dung chi tiết xem tại đây!

  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn và làm rõ cac quy định liên quan đến việc khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ để cục hải quan các tỉnh, thành phố và DN thực hiện thống nhất...

  Nguồn tin Báo Hải quan. Nội dung chi tiết xem tại đây!

  Page 1 of 4

  Thông tin liên hệ

  CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

  91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

  SĐT đường dây nóng: 19009299

  Email: hqdongthap@customs.gov.vn

  Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>  23,600 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  25,830 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,063 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  218.21 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  14,613 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  16,631 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  729 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2685788
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  1921
  4777
  35552
  144215
  2685788