Xem Video Clip

Mời bạn xem qua Video Clip HQĐT

1. Clip Nhạc Hải quan

2. Clip Biên niên sử 35 năm

Giới thiệu tổng quan về Cục Hải quan Đồng Tháp

Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 05/12/1985, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 215/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Tổng cục Hải quan.

 Tổ chức bộ máy ban đầu có biên chế 29 người với 6 đơn vị thuộc, trực thuộc gồm: Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ, Phòng Tổ chức Hành chính quản trị, Hải quan cửa khẩu Thường Phước, Hải quan cửa khẩu Sở Thượng, Hải quan cửa khẩu Thông Bình và Đội Kiểm soát chống buôn lậu.

Ngày 12/6/1986, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Thông báo số 32/TB-UB về việc thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 215/TCHQ-TCCB và công bố bắt đầu hoạt động chính thức vào ngày 01/7/1986.

Ngày 27/7/1988, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 190/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan Trạm trả hàng Phi mậu dịch Cao Lãnh, đặt tại thị xã Cao Lãnh.

Ngày 01/11/1989, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCCB thành lập Đội kiểm soát Hải quan Dinh Bà, đặt tại ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25/10/1990, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 338/TCHQ-TCCB thành lập Phòng Kế toán - Tài vụ (trên cơ sở tách bộ phận Kế toán thuế xuất nhập khẩu, kế toán hàng phạm pháp của Phòng Tổng hợp nghiệp vụ và bộ phận Kế toán tài vụ của Phòng Tổ chức Hành chính quản trị).

Ngày 22/02/1991, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 23/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp sau khi Cục Hàng hải công nhận Cảng Đồng Tháp là cảng biển quốc tế và được làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tất cả các loại hình.

Năm 1994, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành: Quyết định số 91/TCHQ-TCCB ngày 01/6/1994 đổi tên Hải quan tỉnh Đồng Tháp thành Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 103/TCHQ-TCCB ngày 07/6/1994 qui định cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp gồm: Phòng Giám sát, quản lý về Hải quan (đổi tên từ Phòng Nghiệp vụ), Phòng Kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu (tách từ Phòng Nghiệp vụ), Phòng Điều tra chống buôn lậu, Phòng Thanh tra, Văn phòng (tách từ bộ phận hành chính của Phòng Tổ chức Hành chính quản trị); Quyết định số 267/TCHQ-TCCB ngày 12/9/1994 thành lập Phòng Tổ chức cán bộ (đổi tên từ Phòng Tổ chức Hành chính quản trị).

- Ngày 21/5/1998, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 274/QĐ-TCCB thành lập Phòng Tài vụ (đổi tên từ Phòng Kế toán - Tài vụ).

- Ngày 16/6/2000, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 258/QĐ-TCCB sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp gồm: Phòng Tổng hợp và Tin học (sáp nhập Văn phòng, Phòng Tài vụ và bộ phận Tin học - Thống kê), Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra), Phòng Điều tra chống buôn lậu và xử lý (đổi tên từ Phòng Điều tra chống buôn lậu), Phòng Giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu (sáp nhập Phòng Giám sát quản lý về Hải quan và Phòng kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu).

Năm 2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành: Quyết định số 1333/QĐ-TCCB ngày 16/12/2001 và Quyết định số 1360/QĐ-TCCB ngày 16/12/2001 qui định tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp có 10 đơn vị thuộc và trực thuộc gồm: Văn phòng (đổi tên từ Phòng Tổng hợp và Tin học), Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ (đổi tên từ Phòng Giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu), Phòng Tham mưu chống buôn lậu và Xử lý (đổi tên từ Phòng Điều tra chống buôn lậu và xử lý), Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước (đổi tên từ Hải quan cửa khẩu Thường Phước), Chi cục Hai quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp (đổi tên từ Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp), Chi cục Hải quan Sở Thượng (đổi tên từ Hải quan cửa khẩu Sở Thượng), Chi cục Hải quan Dinh Bà (đổi tên từ Đội kiểm soát Hải quan Dinh Bà), Chi cục Hải quan Thông Bình (đổi tên từ Hải quan cửa khẩu Thông Bình), Đội kiểm soát Hải quan (đổi tên từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu). Đến tháng 12/2001, Trạm trả hàng Phi mậu dịch Cao Lãnh chính thức giải thể do yêu cầu nghiệp vụ và điều kiện thực tế tại thời điểm đó.

Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1461/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Thường Phước thành cửa khẩu quốc tế đường sông Thường Phước.

Năm 2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 37/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 thành lập Phòng Kiểm tra sau thông quan; Quyết định số 3319/2003/QĐ-BTC ngày 30/10/2003 thành lập Phòng Thanh tra.

Ngày 21/9/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3041/QĐ-BTC đổi tên Chi cục Hải quan Dinh Bà thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà.

Năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006  đổi tên Phòng Kiểm tra sau thông quan thành Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Quyết định số 2780/QĐ-BTC ngày 18/8/2006 đổi tên Phòng Thanh tra thành Phòng Kiểm tra - Thanh tra.

Năm 2007, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 229/QĐ-TCHQ ngày 01/02/2007 đổi tên Phòng Tham mưu Chống buôn lậu và Xử lý thành Phòng Tham mưu Xử lý vi phạm và thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 13/3/2007 nâng cấp cửa khẩu Dinh Bà từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.

Ngày 11/5/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1027/QĐ-BTC qui định tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị thuộc và trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra (đổi tên từ Phòng Kiểm tra - Thanh tra), Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (đổi tên từ Phòng Tham mưu Xử lý vi phạm và thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan), Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, Chi cục Hải quan Sở Thượng và Chi cục Hải quan Thông Bình.

Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp có 10 đơn vị thuộc và trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra (sáp nhập Phòng Thanh tra vào Phòng Tổ chức cán bộ thành Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra), Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, Chi cục Hải quan Sở Thượng và Chi cục Hải quan Thông Bình; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 giao tham mưu công tác Kiểm tra sau thông quan về Phòng Nghiệp vụ (giải thể Chi cục Kiểm tra sau thông quan).

Ngày 23/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1544/QĐ-TCHQ thành lập Đội Nghiệp vụ Hải quan Cao Lãnh trực thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp.

Ngày 19/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1859/QĐ-BTC về việc tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp như sau: Sáp nhập Chi cục Hải quan Sở Thượng vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và sáp nhập Chi cục Hải quan Thông Bình vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà.

Ngày 19/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3402/QĐ-TCHQ về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; cụ thể thành lập Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Sở Thượng trực thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Thông Bình trực thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà.

Trong những ngày đầu thành lập, dù gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhân sự nhưng tập thể công chức Cục Hải quan Đồng Tháp đã nỗ lực đoàn kết, phát huy sức mạnh, trí tuệ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn phát triển, hội nhập của đất nước, của ngành; thời gian qua, Cục Hải quan Đồng Tháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá; áp dụng Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại các Chi cục đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức vững mạnh, chuyên nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc hiện đại,… Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh và đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ Ngành đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và công chức của Cục: 01 Huân chương lao động hạng 2; 23 Huân chương lao động hạng 3, 01 Huân chương chiến công hạng 3; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ Ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Tỉnh; 02 công chức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiều công chức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, Chiến sĩ thi đua cơ sở ngành Tài chính.

Thông tin liên hệ

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

SĐT đường dây nóng: 19009299

Email: hqdongthap@customs.gov.vn

Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

Lượt xem website

3503063
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
815
1723
26217
63374
3503063